Prawo do opieki nad dzieckiem

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodoncja
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
9 sierpnia, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie wykazać w trakcie postępowania, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki wystarczające do utrzymania. Nieozdowne jest również potwierdzenie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie bierze pod uwagę wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, jak również otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana brakiem możliwości zgodnego sprawowania opieki, formy wychowywania dziecka, zwłaszcza gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednego z rodziców o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego typu rozpraw warto zatrudnić dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle trafnym wyjściem z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, lecz może również zaistnieć w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Ważna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie działania rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie osobno. W zakresie porozumienia adwokat może dopisać dopełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z uzgodnieniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz podobnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To znaczy, że dziecko posiada dwa miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie stworzyć wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W wyjątkowych przypadkach można ubiegać się o absolutne pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, kiedy użyte uprzednio łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku gdy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i rozporządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.