Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Fryzjer – jak nie dać się ogolić
3 grudnia, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia potrzebne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, gdy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.