Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
25 października, 2019
Fryzjer – jak nie dać się ogolić
3 grudnia, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu obejmują rozległy zakres działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia konieczne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z oryginałami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią budowę i nie może być zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.