Usługi geodezyjne – pomiary specjalne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – oryginalny sposób na usunięcie niepożądanego owłosienia
2 września, 2020
Skuteczne pozycjonowanie Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

POMIARY SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a także przygotowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient otrzymuje pełny operat pomiarowy łącznie z wyliczeniami i wykresami na w oparciu o co może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie uzyskanych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Wykonujemy pomiary dotyczących montażu słupów i przewodów napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można usunąć ryzyko zbliżania linii do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z gwarancją wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy pomiary okresowe przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w czasie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, konieczny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy ocenianiu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wskazującą prawidłowość wykonania lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były precyzyjne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie z podaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w czasie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie wiele czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola prawidłowego wykonania prac w czasie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W zakresie naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je poprzez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów i tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki wieloletniej praktyce obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy także ich analizy oraz opracowujemy dodatkowe wizualizacje i obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które prowadzą eksploatację spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.