Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Prawo do opieki nad dzieckiem
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Firma ogrodnicza
15 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga pozyskania właściwych kwalifikacji upoważniających do wykonywania zawodu. By sprostać wyzwaniom konieczne jest właściwe przygotowanie, dlatego że praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje oddany do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dozwolona gdy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic są: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK, a dokumenty przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z osiągnięciem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę zgłasza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. Później ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną wykonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, sporządzony jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak protokoły, dzienniki pomiarów, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych sporządza jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do wskazywania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi koniecznymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się wyniki wraz z zaświadczeniem o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją tylko geodeta uprawniony.

Zestaw dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, wynikające z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wystawienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Komentarze są wyłączone.